Consell escolar

QUÈ ÉS?

El Consell Escolar és l'òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern del centre educatiu. 

PER A QUÈ SERVEIX?

Les funcions principals del Consell són l'aprovació, el seguiment i l'avaluació dels projectes que desenvolupen l'activitat educativa del centre. Aquestes funcions estan establertes a la llei 12/2009, de 10 de juliol, DOGC núm. 5422 del 16/07/2009.

QUI EL FORMA? 

La composició del Consell Escolar actualment és:
 • La directora del centre: Ioia Pañella
 • La cap d'estudis: Geni Franco
 • El secretari del centre: Joan Calvís
 • Cinc representants del sector mestres, elegits/des pel claustre: Azahara Poveda, Mònica Rubira, Emi Llinàs, Evaristo Carcelén i Montse Garcia.
 • Quatre representants del sector famílies elegits/des pels pares i mares: Consuelo Melgosa, Pilar Marcelino, Ana Olmos i Sandra Pancho.
 • Un/a representant de l'AMPA: Almudena Borrego.
 • Un/a representant de l'ajuntament: Paqui Carrasquilla.
 • Un/a representant del personal d'administració i serveis del centre: Sergi Egea.

COM SÓN ESCOLLITS ELS MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR?

Els i les membres del Consell Escolar són escollits per quatre anys. Cada dos anys es renova la meitat dels i les membres representants del professorat i la meitat dels i les membres representants de les famílies dels i les alumnes. Les eleccions per a la constitució inicial o la renovació parcial dels membres del Consell Escolar, les convoca la direcció del centre amb un mínim de quinze dies hàbils d'antelació a la data de realització de les votacions.

Tenen dret a votar:
 • Per elegir els representants dels pares i les mares: el pare i la mare de cada alumne escolaritzat en el centre o, si és el cas, els seus tutors legals.
 • Per elegir els representants del professorat: tots els professors i les professores que integren el claustre.
 • Per elegir el personal d'administració i serveis: tot el personal d'administració i serveis que presta serveis al centre.
QUINS ACORDS HA PRES RECENTMENT?

       Consell Escolar del 29 de juny de 2021:
 • S'aprova l'acta de la sessió anterior.
 • S’aprova l’import de 130 € com a aportació de les famílies per a llibres i material escolar per al curs 2021-2022.
 • S’aprova el Calendari i l’horari del curs 2021-2022.
 • S’aprova el Pla d’Acollida de l’alumnat de P3 per al curs 2021-2022.
       Consell Escolar del 6 de setembre de 2021:
 • S’aprova l’acta de la sessió anterior.
 • S’aprova el Pla d’Organització de Centre per al curs 2021-2022.
       Consell Escolar de l'1 de desembre de 2021:
 • S’aprova l’acta de la sessió anterior.
 • Es constitueix el nou Consell Escolar.
 • Es decideix la composició de les comissions del Consell Escolar.
 • Es decideix que les trobades es faran telemàtiques els dimecres a les 17h.
 • S'aprova per consens la Memòria del curs 20-21.
 • S'aproven per consens la PGAS i el PMOE per al curs 21-21.
 • Es ratifiquen els punts aprovats en trobades de la Comissió Permanent durant el primer trimestre.
 • S'aprova la modificació del calendari escolar del curs 21-22: El dia 1 de març serà lectiu a canvi del 14 de febrer, festa local declarada per l'Ajuntament.
        Consell Escolar del 6 d'abril de 2022:
 • S’aprova l’acta de la sessió anterior.

 • S’aprova la liquidació del pressupost del 2021.

 • S’aprova el pressupost del 2022.        

Consell Escolar del 28 de juny de 2022:
 • S’aprova l’acta de la sessió anterior.

 • S'aprova l’import de 130 € de l’aportació per a llibres i material escolar per al curs 22-23.
 • S’aprova el calendari i l’horari del curs 22-23.
 • S’aprova el pla d’acollida de l’alumnat de P3 pel curs 22-23.
Consell Escolar de l'1 de setembre de 2022: 
 • S’aprova l’acta de la sessió anterior.

 • S’aprova la proposta d’activitats de lleure educatiu per les tardes de setembre.

 • S'aprova l'acta de la sessió anterior.

   Consell Escolar del 14 de desembre de 2022:
 • S'aprova la memòria del curs 21-22.

 • S'aprova la PGA del cus 22-23.

 • Es ratifica la trobada de la comissió permanent.

 • S'aprova la cessió del menjador.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada